Skip to main content

Overdracht & Bejegening

Overdracht & Bejegening

Overdracht dossier
Wilt u van behandelaar veranderen of start u een behandeltraject bij een andere praktijk dan is het van belang dat uw nieuwe behandelaar op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Met uw toestemming en uitsluitend op uw verzoek draagt de behandelaar in ons centrum uw dossier over aan uw nieuwe behandelaar.

Mocht u ons verzoeken een dossier over te dragen dan doen wij dit zo spoedig mogelijk en binnen de periode van een maand. Uw dossier wordt dan door uw behandelaar persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U heeft recht op inzage in uw dossier of op een kopie van uw dossier. Het originele dossier blijft in ons centrum. Het dossier kan (indien technisch mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe behandelaar worden overgedragen. Beide behandelaren moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbinding voldoende beveiligd zijn.

Bejegening 

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven;
 • Indien er door bijvoorbeeld geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken, zodat de behandelaar kan beoordelen of cliënt behandeld kan worden;
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een behandelaar van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden;
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en de cliënt aanwezig zijn. Bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Bij behandeling in de oefenzaal kan een collega actief zijn met een cliënt;
 • Als er een derde (bijvoorbeeld stagiaire) bij de behandeling aanwezig is zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden;
 • De behandelaar dient zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen;
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en behandelaar een andere behandelaar worden ingezet of de behandeling zal worden beëindigd;
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen nooit met derden besproken worden;
 • Indien u van mening bent dat in het Paramedisch Centrum Den Hoorn niet op de juiste manier met u wordt omgegaan kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken;
 • Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een geneeskundige behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (W.G.B.O.) staan de rechten en plichten die daarbij horen;
 • De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan cliënt of namens cliënt verleende diensten; •
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.